നിരാശ

എന്നത്തെയും പോലെ ഇന്നും ദിവസവും. തീര്‍ത്തും നിരാശനായി