ദൈവത്തെ തിരയുന്നവര്‍ക്ക്

പരബ്രഹ്മം തിരഞ്ഞു ഞാന്‍
നിന്‍ പുല്ലാംകുഴലില്‍‍...
കിട്ടിയതോ വെറും
നാദ വീചികള്‍...
പരബ്രഹ്മം തിരഞ്ഞു ഞാന്‍
നിന്റെ ശിലാ ഗ്രഹത്തില്‍....
പോരുളരിഞ്ഞു തന്നതോ
ശോകമാമം  വെറും കരിങ്കല്‍ ചീളുകള്‍...
പരബ്രഹ്മം തിരഞ്ഞു ഞാന്‍
പമ്പയില്‍ പോയി....
കുളിരായി പരന്നു ഈ
ദേഹത്തില്‍ പുണ്യതീര്‍ത്ഥ മാലിന്യം ‍..
പരബ്രഹ്മം തിരഞ്ഞു ഞാന്‍
എന്നിലേക്ക് നോക്കി..
അഴകായ്‌ കണ്ടു ഞാന്‍
എന്‍ ദിവ്യമീ ജീവിതം...

നിശാ ശലഭങ്ങള്‍

മൃതിയുടെ അന്തരങ്ങങ്ങളില്‍ ചോര മണത്ത് കിടക്കുന്ന ജനവാതിലുകള്‍ തുറന്നിട്ടപ്പോള്‍ പാറിപോയത് ഞാന്‍ കുന്നു കൂട്ടി വച്ച എന്റെ സര്‍ഗതമാഗതയുടെ നിശാ ശലഭങ്ങള്‍ ആയിരുന്നു...