ഖല്‍ബിലെ തീ

സുറുമയിട്ട കണ്ണുകളില്‍
ഞമ്മള് കണ്ടത് അന്റെ
ഖല്‍ബിലെ മൊഞ്ചാണ്...
വളയിട്ട കജ്ജില്
ഞമ്മള് കേട്ടത് അന്റെ
മുത്തുമണി ചിരികളാണ്...
ദഫ്‌ മുട്ടുണ നെഞ്ചില്
ഞമ്മള് കേക്കാതെ കേട്ടത്
അനക്ക് ഞമ്മളോടുള്ള
അടങ്ങാത്ത സ്നേഹമാണ്....