പ്രവാസികള്‍

പ്രവാസികള്‍ വികാരങ്ങളെ ഒരു ചൂണ്ടയില്‍ കോര്‍ത്തു അറബിക്കടലില്‍ ഇടും, അങ്ങേക്കരയില്‍ സ്വന്തക്കാരുടെ ചൂണ്ടയും ഈര്പ്പയും അതിന്റെ മണവും തിരിച്ചറിയുന്ന പലരും സ്നേഹം കണ്ണില്‍ നിറച്ചു കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അവരാ ചൂണ്ടയില്‍ കൊത്തുമ്പോള്‍ കാലങ്ങള്‍ക്കും ദൂരങ്ങള്‍ക്കും അതീതമായി സ്നേഹം ആ ഈര്പ്പയില്‍ ഒരു നൊമ്പരമായി പടരും, ഇരു കരയുടെയും അറ്റത് ആ സ്നേഹം ചൂട്കാറ്റായി വീശും, ഒരു നിശ്വാസത്തിന്റെ അലയില്‍ അറബിക്കടല്‍ കരയും, എന്നിട്ടവ അറബി രാജ്യങ്ങളുടെ തീരങ്ങളില്‍ തിരയില്ലാതെ കരകളെ പുണരും.