ആത്മരോഷം, അക്രമരാഷ്ട്രീയം


ഒരാളെ കൊല്ലുക എന്നത് അയാളില്‍ നിന്നും പലരും പലതും പേടിച്ചിട്ടാണ്. ആശയ ദാരിദ്ര്യം പേറുന്നവര്‍ ഭീരുക്കളാണ്. ചതിയിലൂടെ കൊല്ലുന്നവര്‍ സ്വന്തം അമ്മയെ കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നവരാണ്. പണമാണ് ജീവിതം എന്ന് വിലയിരുത്തുന്ന അക്രമികള്‍ നട്ടെല്ല് വളഞ്ഞ വിഡ്ഢികളാണ്. സഹജീവികളെ തിരിച്ചറിയാത്തവരുടെ മനസ്സിന് പന്നിക്കാട്ടത്തിന്റെ സുഖന്ധമാണ്.