ഒരിക്കെ കൂടി പ്രണയിചോട്ടെ ഞാന്‍ .... നിശബ്ദമായി...


ചുവന്ന രാത്രികളുടെ ഏകാന്തതയെ മനസ്സില്‍ ആവാഹിച്ചു ഉറങ്ങുന്ന എന്റെ നഗ്ന ശരീരം. അടരാടാന്‍ വെമ്പുന്ന നീലചടയന്‍ പൂത്ത എന്റെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍. പള്ളിയുറക്കത്തിനപ്പുറം  എന്റെ ആലസ്യത്തെ തഴുകുന്ന നിറങ്ങള്‍ പിടിപ്പിച്ച യവനിക. നിശാ പുഷ്പങ്ങളുമായി ആകാശത്തു നിന്നിറങ്ങി വന്ന കന്യകകളുടെ കൂര്‍ക്കം വലിയില്‍ നിശബ്ദമായ എന്റെ നിശ്വാസങ്ങള്‍.  വരുംകാലങ്ങളില്‍ ഞാന്‍ പ്രണയിച്ചെക്കാവുന്ന സുന്ദരികളുടെ നഗ്ന മാറിടങ്ങള്‍. അവരുടെ സാരി തലപ്പുകളില്‍ വിരിയുന്ന നീല താമരകള്‍.  എന്നിട്ടും....

ആകാശത്തു തുറന്നു വച്ച ജനവാതിലുകളില്‍ കടന്നു പോകുന്ന സ്വപ്നമേഘങ്ങളെ നോക്കി, ഇനിയും മടുക്കാത്ത നിന്റെ ലഹരിയില്‍, നിന്റെ  ഓര്‍മകളെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയി ഞാനും ഒരറ്റത്തു‍.  ഒരിക്കലും പുണരാന്‍ കഴിയാത്ത നിന്നെ ഒരിക്കെ കൂടി പ്രണയിചോട്ടെ ഞാന്‍... നിശബ്ദമായി...