പോവുന്നു

മനസ്സിന്റെ ചിറകുകള്‍ ഞാനഴിച്ചു വെക്കുന്നു
മരണത്തെ പുല്‍കാനായി.. 
ഇനി പ്രണയത്തിന്റെ ചിറകടികള്‍ കേള്‍ക്കില്ലാ
മരണത്തിന്റെ നിശബ്ദത മാത്രം....
നിശ്ചലമാകുന്നത് നിരാശരായ മനുഷ്യരുടെ
പ്രണയത്തിന്റെ ശവശരീരങ്ങള്‍...