തിരിച്ചറിവ്

ഞാന്‍ നിന്റെ മനസ്സിനെ പ്രണയിക്കുന്നു, നിന്റെ അളവുകളെ കാമിക്കുന്നു, നിന്റെ സ്വാര്‍ത്ഥയെ വെറുക്കുന്നു.  ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച എന്റെ മനസ്സാണ് സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി യാചിക്കുന്നത് എന്ന തിരിച്ചറിവില്‍ ഞാന്‍ ഇപ്പോഴും എന്റെ തലയിണകളെ  പ്രണയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.