മഴയില്‍

മിഴികള്‍ കഥ പറഞ്ഞപ്പോഴും, സ്വപ്നങ്ങളില്‍ ചിരിച്ചപ്പോഴും അവര്‍ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല അവരുടെ മന്നസിലെ നിഗൂഡതകള്‍ എന്താണെന്ന് ... പിന്നീടെപ്പോഴോ വന്ന മഴയില്‍ അവര്‍ നനഞ്ഞപ്പോള്‍, അവര്‍ അറിയാതെ ചേര്‍ന്ന് നിന്നപ്പോള്‍ തോന്നിയ മനസ്സിന്റെ സന്തോഷത്തെ അവര്‍ പേരിട്ടത് പ്രണയം എന്നായിരുന്നു....