പറയാന്‍ മറന്നത്

പറയാതെ നീ എനിക്ക് 
സ്നേഹം തന്നു...
സ്വപ്നങ്ങളിലെ മഴവില്ലില്‍ 
നമ്മള്‍ ചേര്‍ന്നിരുന്നു... 
അതിലെ നിറങ്ങളില്‍ 
നമ്മള്‍ കൂട് കൂട്ടി...
ചിരിയില്‍ മഴയില്‍ 
നമ്മള്‍ നനഞ്ഞു നിന്നു....
കുളിരില്‍ ചൂടായി
നീ അടുത്തു നിന്നു...
എന്റെ നിശ്വാസങ്ങളില്‍  
നീയെനിക്ക് മധുരം തന്നു....
ഞാനറിയാതെ എന്നെ
ഞാന്‍ മറന്നു പോയി....