ലോട്ടറി

പ്രണയിനികള്‍ ബിയര്‍ കഴിച്ചു പ്രാണായാംഗുലികള്‍ നുരഞ്ഞു,
അങ്ങിനെ സാമൂഹിക സദാചാര തീവ്രവാദികള്‍ സൃഷ്ടിക്കപെട്ടു..

മക്കളുമൊത്ത് ഞാന്‍ സിനിമക്ക് പോയി,
രാസ ലീലാനുരാഗം രതിനിര്‍വേദം...

നിന്മോതക പപ്പേട്ടന് ലോട്ടറി അടിച്ചു,
ഇതറിഞ്ഞ ഞാന്‍ "രാജാകല്പന" അടിച്ചു ഞാന്‍ വളഞ്ഞു നിന്ന്...

മേലാകശങ്ങളില്‍ പപ്പേട്ടന്‍ സോമരസ ട്രീറ്റ്‌ കൊടുത്തു,
ദൈവങ്ങള്‍ വാള് വെക്കാന്‍ ട്രൈനെജു തിരഞ്ഞു..

കവടി നിരത്തി ജോത്സ്യന്‍ പറഞ്ഞു,
നിങ്ങള്ക്ക് അല്ഭ്യ ലഭ്യ ശ്രീ ആണെന്ന്...