ഫെക്‌ പ്രൊഫയല്‍

എന്തിനീ പൊയ്മുഖങ്ങള്‍
ശവമഞ്ചങ്ങള്‍ ചുമക്കുന്ന പേടകങ്ങള്‍...
എന്തിനു ബന്ധങ്ങള്‍...ഭാണ്ഡങ്ങളാവാനോ?
മിഥ്യകള്‍തന്‍ ലോകം
പക്ഷെ ഇതൊരു സമരം..
അവിരാമം ഈ ചമയം
പക്ഷെ സത്യമീ ഹൃദയം..
യാഥാര്‍ത്യങ്ങള്‍ അപ്രിയം
പക്ഷെ മുഖമില്ലാ ചരുവം..
മുഖമുടി അഴിച്ചാല്‍ ദരിദ്രന്‍
പക്ഷെ ചെങ്കൊടി അഴിച്ചാലോ?
കലഹം...