അവശിഷ്ടങ്ങള്‍


മരണത്തിന്റെ ഇരുണ്ട വഴികളില്‍ അയാള്‍ തല കുനിച്ചു നടന്നു നീങ്ങി, ചെയ്ത തെറ്റുകളില്‍ ആസ്വദിച്ചു ചെയ്ത പാപങ്ങളെ  പശ്ചാത്താപത്തിനു വിട്ടു കൊടുക്കാതെ,

ആ തെറ്റുകളെ താലോലിച്ചു കൊണ്ടവന്‍ വിദൂരതയിലേക്ക് നടന്നു, മരണത്തെ പുല്‍കി
നേര്‍ത്ത പഞ്ഞികെട്ടുകളിലേക്ക് ദൈവം അവനെ ഉയര്‍ത്തുമ്പോള്‍ അവന്‍ അറിഞ്ഞില്ല ചില സ്നേഹപാപങ്ങള്‍ പ്രസവിച്ച അവന്റെ സത്തയെ ചിലര്‍ ഓമനിച്ചു വളര്‍ത്തുന്നുന്ടെന്നു.. അതവന്‍ അറിഞ്ഞിരുന്നെകില്‍...

അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഒരു ചുക്കും ചെയ്യില്ലരുന്നു....