പ്രതിരൂപങ്ങള്‍

ഇനിയും മനസ്സിലാവാത്ത
മനസ്സിന്റെ തുടിപ്പുകള്‍
മുഖത്തെ ഭാവങ്ങള്‍
അര്‍ത്ഥമില്ലാത്ത വാക്കുകള്‍, ചിരികള്‍..
നമ്മള്‍ സദൃശമായി ആടുന്ന കോമരങ്ങള്‍
വിരസമായ നീണ്ട സംവാദങ്ങള്‍
അസ്ത്വിത്വം ഇല്ലാത്ത എന്റെ വാദങ്ങള്‍
എന്നെ വീണ്ടും പ്രണയത്തിലേക്ക്
വലിച്ചടുപ്പിക്കുന്ന സ്വപ്‌നങ്ങള്‍
എന്റെ ചിന്തകളെ തുലാസിലിട്ട സ്വപ്‌നങ്ങള്‍...
നമ്മള്‍ പ്രതിരൂപങ്ങള്‍
നമ്മള്‍ വഴിയരികിലെ പ്രതിഷ്ടയില്ലാ അമ്പലങ്ങള്‍