ഇതള്‍ വീണ വഴിയിലെ ഓര്‍മ്മകള്‍ !

എന്റെ പ്രണയമേ നീയെന്നെ
സ്‌പര്‍ശിച്ചറിയുക.

സ്നേഹനിര്‍ഭരമായ ഒരു ചുടുകാറ്റായി
ഞാന്‍ നിന്നെയുണര്‍ത്താം

ഇതള്‍ വീണ വഴിയിലൊരു സുഖന്ധമുള്ള
ഓര്‍മ്മയായ് ഞാന്‍ നിന്നെ തടഞ്ഞുനിര്‍ത്താം..