ഹോലോകൊസ്റ്റ്‌

ഞാനും ഹിറ്റ്‌ലറും സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു...
വിയെന്നയിലെ നാരായണേട്ടന്റെ ചായക്കടയില്‍ നിന്ന് 
ഞങ്ങള്‍ കട്ടനും പരിപ്പുവടയും കഴിക്കും..
ഹിറ്റ്‌ലര്‍ക്ക് പഴം പൊരി ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു..
മെന്‍ കമ്ഫ് എഴുതുമ്പോ ഞങ്ങള്‍ കഞ്ചാവ് വലിച്ചിരുന്നു...
നാസി ഞങ്ങള്‍ക്കൊരു ഹരമായിരുന്നു...
ജര്‍മ്മനി ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു ചന്തയായിരുന്നു...
ജൂതന്മാര്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ചവിട്ടി മെതിക്കാനുള്ള
ഹോലോകൊസ്റ്റ്‌നു വേണ്ടിയുള്ള പുഴുക്കളായിരുന്നു..