ഓര്‍മ്മകള്‍ പിന്തുടരുമ്പോള്‍

വിവസ്ത്രരാക്കപ്പെട്ട ഓര്‍മ്മകളേ

നിങ്ങള്‍ എന്‍റെ മനസ്സിനെ ഉദ്ധീപിപ്പിക്കാതെയിരിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ സങ്കടത്തിന്‍റെ
കണ്ണീര്‍ച്ചുഴിയിലകപ്പെടാന്‍ ഇനിയുമെനിക്കാവില്ല.

നിങ്ങളുടെ കന്യാചര്‍മ്മം ഭേദിക്കാനാവാതെ
എന്‍റെ അസ്തിത്വം തിരിച്ചു വരുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ മരണത്തെ ഓര്‍ക്കുന്നു.

നാശമേ..
നിങ്ങള്‍ വസ്ത്രങ്ങളണിയുക...
നിങ്ങള്‍ എന്‍റെ മനസ്സിനെ വീണ്ടും ഉദ്ധീപിപ്പിക്കാതെയിരിക്കുക.