രൂട്ടീന്‍

ഞാന്‍ കുടിക്കുന്നത് സര്‍ഗത്മഗതുടെ ആടിന്‍ പാലും, കഴിക്കുന്നത്‌ കാല്പനികതയുടെ ഞാലി പൂവന്‍ പഴവും ആണ്.. വസന്തത്തിന്റെ വിരിമാറില്‍ സ്വപ്നങ്ങളുടെ താമര ഇലകളില്‍ താമരമൊട്ടുകള്‍ വിതറിയാണ് ഞാന്‍ കിടക്കുന്നത്, കൂട്ടിനു സ്വരഗലോകത്തെ അപ്സരസ്സുകളും, മഴയിലും വെയിലിലും സഞ്ചരിച്ചു ഋതുലാവണ്യം ചുരത്തുന്ന മേഘങ്ങളാണ് എന്റെ വാഹനം...  മഴ വില്ലില്‍ ഊഞ്ഞാല് കെട്ടി.. വെണമേഘങ്ങളെ ഊതി പറത്തുന്നത് എന്റെ ഹോബിയാണ്....