കീലോചരിത്


"ജടോതി കപടം ബസ്സോ മിസ്സതി
ജഗധോ കുപിത മാരുതി
പാണ്ഡവ മിതുര തപസി മതി
ബ്രഹ്മോ അവുലോസു ധന്യതാ"

കീലോചരിത്
2011: 11-22

വ്യാഖ്യാനം:

ജടായു അവിലും വെള്ളം കുടിക്കാന്‍ പോയപ്പോള്‍ ശിവന് ബസ്സ്‌ മിസ്സായി,  അതിന്റെ ഉള്കിടിലത്തില്‍ വിഷ്ണു ഹനുമാന്റെ രണ്ടു സെന്റു വീടും പിന്നെ എടുത്താ പൊങ്ങാത്ത ഗദയും ജപ്തി ചെയ്തു. ഇതിന്റെ അരിശത്തില്‍ ഭീമനും ഘടോല്‍ഘചനും തപസ്സിരുന്നു അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് ആയിരത്തി ഒന്ന് അവുലോസുന്ടകള്‍ നല്‍കി അവരെ ആദരിച്ചു.