എന്നാലും....


പാതി മനസ്സാണ്
നിന്നെയെനിക്കിഷ്ട്മാണ്

ഒരുപാട്, ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്
പറഞ്ഞറിയിക്കാന്‍ പറ്റാത്തയത്ര ഇഷ്ടമാണ്

നീയെന്റെ സ്നേഹമാണ്
മനസ്സിന്റെ വിങ്ങല്‍ മാറ്റത്തെ സ്നേഹം

ഞാന്‍ നിന്റെ നിഴലാകാം
ഇരുട്ടിലും മറയാത്ത കൂടെയുള്ള നിഴല്‍

നീയെന്റെ സുന്ദര സ്വപ്നമാണ്
പക്ഷെ ഒരിക്കലും പുലരാത്ത സുന്ദര സ്വപ്നം

എന്നാലും....